Bron: 

12 Eeuwen Lambertikerk

Artikel door: 

H. Jonas

Auteur: 

Gerrit Rijsdorp

 

Naam: 

Rutherus Hensbergh

Roepnaam/bijnaam: 

In functie: 

1598 - 1599

Geboorteplaats: 

Datum: 

Overleden te: 

Abbenbroek

Datum: 

1614

Vader: 

Moeder: 

 

Gehuwd met: 

Geboortedatum: 

Overleden: 

Trouwdatum: 

Plaats: 

 

Kinderen: 

Geboren: 

Overleden: 

 

Heeft gewoond aan: 

De Wheme, nu Stationsstraat 22

 

Ook bekent onder de namen Rutgerus Henrici van Onna of Rutgerus Henskerus (zie Hengelo), is wegens oorlog dreiging weggevlucht.

Brieven van en aan het Kwartier van Zutphen
8917 Missive van Ds. P. Gellius de Bouma aan het Hof over de betaling van het tractement van den gewezene predikant van Zelhem (Rutgerus Hensbergius) en van f 60,-, die Schr. nog moet hebben 
Datering 1599, maart 1

Uit een request van Zelhems toenmalige predikant, zich hier Rutgerus Hensbergh noemend, d.d. 16 juli 1600, ingediend bij het Hof van Gelre, om bemiddeling bij de inning van achterstallig tractement voor anderhalf jaar dienst, blijkt, dat deze vanwege oorlogsdreiging in 1598 zijn toevlucht had moeten nemen binnen de muren van Doetinchem en, toen deze stad in het najaar van 1598 in Spaanse handen raakte, vervolgens binnen Doesburg en Zutphen en tenslotte naar Holland vertrok.
* In 1603 werd ter classicale vergadering gemeld, dat de predikantsplaats te Zelhem nog steeds vacant was.
* Er stond inmiddels weer een predikant te Hengelo (G), maar deze werd ditzelfde jaar wegens het zich onttrekken aan een geloofsonderzoek ontzet.
* De ingezetenen van Zelhem verzochten de classis in 1604 om een predikant en kregen de belofte, dat in hun behoefte zou worden voorzien.
* Zelhems zorgen waren echter nog niet geweken in 1609.  De classis besloot in december van dat jaar een gedeputeerde te zenden naar de eerstkomende Landdag te Nijmegen, met het verzoek, "dat gagye geordineert werde voor eenen predicant te Sellum, ...", * waarna eindelijk in 1611 Theodorus Rumpius zijn intrede deed te Zelhem.
* Uit het bovenstaande blijkt, dat de Hervorming in Hengelo (G) en Zelhem slechts moeizaam vaste voet kreeg. Een vergelijking van predikantenlijsten doet vermoeden, dat na de waarneming van de dienst te Hengelo (G) in 1598 door de predikant te Zelhem de predikanten te Hengelo (G) op hun beurt de dienst te Zelhem waarnamen in de periode van 1602 tot de komst van ds. Rumpius. Sedertdien is Zelhem nooit meer zo lang zonder eigen predikant geweest.